lørdag 23. juli 2016

Gamle tømmerkoier har sin sjarm, og jeg synes detaljer av dem gjør seg godt på bilder. Denne er forøvrig svensk..:-)

torsdag 14. juli 2016

Ikke alle sommerfugler er like fargerike; dette er en hvitvinget båndmåler, en art jeg har sett mange av i det siste. Jeg bruker kameraet aktivt for å dokumentere arter som ikke er spesielt godt kartlagt her oppe i nord. Det kan jo være en oppfordring til andre "Bio-fotinger"; ta bilder, og om du er i tvil om art kan du f.eks. legge ut bildet på www.artsobservasjoner.no. Der er det sannsynligvis noen som kan hjelpe til med artsbestemmelsen.

søndag 3. juli 2016

Vernetiltak ved Østensjøvannet


Det er opprettet vernetiltak ved Østensjøvannet som BioFoto stiller seg bak. Det er derfor viktig at vi som medlemmer setter oss inn i disse hvis vi skal besøke vannet, og at vi forteller bekjente om disse hvis de skal besøke vannet. 

Les mer om dette her.

Oppdaterte vedtekter for BioFotoUnder årsmøtet på Smøla ble det vedtatt to vedtektsendringer i nr. 4 og nr. 9.
Oppdaterte vedtekter er som følger.


1. Formål
BioFoto er en uavhengig forening for naturfotografer. Foreningen skal være et faglig og sosialt forum med det gode naturbildet i sentrum. Den skal arbeide for å heve det faglige og kunstneriske nivået blant norske naturfotografer.


2. Hensynet til naturen
Det er et overordnet prinsipp for BioFoto at hensynet til naturen alltid kommer i første rekke. Forstyrrelser, inngrep eller framferd som er til skade for naturen kan ikke aksepteres.

3. Digitale kjøreregler
BioFotos medlemmer skal ivareta naturfotografiet og skal derfor vise varsomhet og ansvar ved bildebehandling og måten naturdokumentariske bilder presenteres på.

4. Medlemskap
Enhver som aksepterer disse vedtektene kan bli medlem av BioFoto. Medlemmene må betale kontingent fastsatt av landsmøtet.

Medlem som begår vesentlig brudd på disse vedtektene, eller på annen måte opptrer til skade for foreningen eller naturfotografenes omdømme, kan ekskluderes av styret ved enstemmig beslutning.

Medlemmene mottar minst fire nummer av medlemstidskriftet Naturfotografen i året.

5. Hovedstyret
Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

Styret innstiller for landsmøtet om foreningens regnskap skal føres av økonomiansvarlig eller regnskapsbyrå. Økonomiansvarlig valgt av landsmøtet inngår i styret.

Styremedlemmer velges for to år om gangen.

Arbeidet til leder, sekretær, økonomiansvarlig og webansvarlig godtgjøres etter satser vedtatt av landsmøtet.

Arbeidsfordeling og funksjoner er fastsatt i instruks av landsmøtet.

6. Styrets oppgaver
Styret har ansvaret for den daglige drift av foreningen, og skal påse at den fungerer i samsvar med vedtektene.

Styret forbereder og innkaller til årsmøte, og sender ut årsmelding og regnskap til medlemmene.

Avtaler sluttet av andre enn styret eller den styret eller landsmøtet har gitt fullmakt anses ikke bindende for foreningen. Alle avtaler skal signeres av BioFotos leder og et styremedlem.

7.BioFotos årsmøte og landstreff
7.1 Årsmøtet er BioFotos høyeste organ og avholdes en gang årlig i tilknytning til det årlige Landstreffet.

7.2 Møteinnkallelse og alle sakspapirer til årsmøtet gjøres tilgjengelig for lokallagene senest to måneder før møtet slik at lokallagene kan gå gjennom sakene før landstreffet.

7.3 Årsmøtet velger hovedstyre, revisor og to valgkomité-medlemmer, og behandler regnskap, budsjett, aktivitetsplan og innkomne forslag.

7.4 Alle medlemmer som har betalt kontingent, har møte-, tale-, og forslagsrett på årsmøtet.

7.5 Årsmøterepresentasjon for lokallagene fordeles slik:

-Alle lokallag har 2 stemmeberettigede 
-Lokallag over 50 medlemmer får 1 ekstra stemme per påbegynt 50. medlem.

7.6 Lokallagene oppnevner sine årsmøterepresentanter selv.

7.7 Hovedstyrets medlemmer har bare stemmerett hvis de er valgt som lokallagets representant på årsmøtet.

7.8 Alle vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall.

7.9 Vedtektsendringer er bare gyldig når minimum 50 % av stemmeberettigede er til stede.

7.10 Neste årsmøtearrangør besluttes på landstreffet/årsmøtet.

7.11 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles hvis 1/4 av medlemsmassen krever det, eller styret enstemmig finner det nødvendig.

8. Lokale avdelinger
Lokale avdelinger kan opprettes når medlemsgrunnlaget i et geografisk område gjør det naturlig. Opprettelse av lakale avdelinger krever styrets godkjennelse.

Lokalavdelingenes årsmøte må avholdes senest to måneder før hovedforeningens årsmøte. Årsrapport og årsregnskap sendes sekretæren senest en måned etter årsmøtet i lokalavdelingen. Det skal foreligge egne vedtekter for lokalavdelingene vedtatt av årsmøtet i hovedforeningen. Endringer i disse vedtektene kan gjøres med 2/3 flertall av hovedforeningens årsmøte.

9. Oppløsning
Foreningen kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst seks måneders mellomrom.

Et lokallag kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall av årsmøtet i hovedforeningen. Ved oppløsning eller nedlegging av et lokallag, skal lokallagets eiendeler, herunder også penger, overføres til BioFoto Norge. Penger og eiendeler skal fryses i to år og stilles til disposisjon for opprettelse av et nytt lokallag i samme region. Hvis nytt lokallag i samme region IKKE er opprettet innen to år, skal pengene og eiendelene disponeres av BioFotos hovedstyre og inngå i ordinære budsjett og regnskap.

10. BioFotos logo
Bruk av foreningens logo er forbeholdt BioFotos medlemmer, eller etter avtale med sentralstyret eller lokallagenes styre.